Les masteroppgaven

Etter en svært vellykket presentasjon av sin masteroppgave om opplevelsessti rundt Sandvatn har mange ønsket å få tilgang til oppgaven tilKatrine Spjudvik og Karsten Svarstad. Den finner du her: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/3080520 

Slik har de gjort det i Fyresdal. Foto: Hamaren
Slik har de gjort det i Fyresdal. Foto: Hamaren
Sammendrag
Denne masteroppgaven er en prosjekteringsoppgave av en tursti rundt Sandvatnet på Fagerfjell i Flesberg kommune. Målet med oppgaven er å ferdigstille og oppgradere turstien, slik at det blir en universelt utformet rundtur, som tar vare på fjellnaturen i størst mulig grad. Det overordnede fokuset er rettet mot en skånsom og inkluderende tursti med opplevelseskvaliteter på veien.

Fagerfjell er et populært og familievennlig fjellområde med rekreasjonsmuligheter for de fleste. En universell utformet tursti som er tilpasset alle er et etterspurt ønske fra Fagerfjellfolket. Enkelte strekninger på dagens rundtur har bratte oppover- og nedoverbakker samt dårlig underlag. Det er disse strekningene masteroppgaven tar for seg. Kunnskapsgrunnlaget gir et innblikk i faglige innfallsvinkler som prosjektet berører. Utbygging i fjellnatur, bevaring av natur, bruk, vern og tilrettelegging i friluftslivet og universell utforming er alle relevante temaer som ligger til grunn for prosjekteringen.

Området er analysert gjennom en tredelt landskapsanalyse som først tar for seg det store landskapsbildet, så går vi nærmere til områdene rundt Sandvatnet på Fagerfjell, og enda nærmere til en detaljanalyse av prosjektområdet på sørøstsiden av Sandvatnet. Gjennom analysene har de fysiske omgivelsene vært i fokus, sammen med opplevelseskvalitetene. Landskapsanalysene har kartlagt viktige kvaliteter knyttet til utforming og opplevelse. Videre listes det opp ønsker fra kommune og grunneiere samt ønsker fra Fagerfjellfolket.

Prosjekteringen tar for seg en tursti med tre overordnede grep: oppgradering av kloppesti, etablering av ny grussti og etablering av fjellbro langs de bratte partiene rundt Sandvatnet. Prosjektet er illustrert i én overordnet plan med 12 tilhørende detaljplaner i 1:100 eller 1:50. Samtlige planer har tilhørende snitt, perspektiver og konstruksjonstegninger og viser ny informasjon på hver plan. Detaljeringen av de 12 delområdene er nok informasjon til å bygge hele det nye forslaget som vises på den overordna planen.

Avslutningsvis blir helheten av oppgaven vurdert for å gi en konkusjon av prosjektet i forhold til problemstillingen. Som siste punkt blir det reflektert over læringsutbyttet og hva som kunne blitt gjort annerledes i arbeidet med masteroppgaven.
 

About Author

Del gjerne :-)