Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Fagerfjell Fritid

 1. Foreningens navn
  Foreningens navn er Foreningen Fagerfjell Fritid, heretter kalt Fagerfjell Fritid
 2. Foreningens formål
  Fagerfjell Fritids formål er å tilrettelegge for aktiv fritid på Fagerfjell i samarbeid med enkeltpersoner, kommuner, grunneiere, hytteforeninger og handels- og næringslivsnæringen. Foreningen kan ta initiativ til og gjennomføre tiltak av både sosial art og i form av varige anlegg.
 3. Medlemmer
  Som medlemmer i foreningen kan inngå:
  – Kommuner
  – Bedrifter og næringsdrivende
  – Hytteforeninger
  – Grunneiere, velforeninger og veiforeninger
  – Andre interesseorganisasjoner
  Deltakere i foreningen opptas på grunnlag av skriftlig søknad til styret.
  Utmelding gjelder fra utgangen av påfølgende år. Det betales en årlig medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet.
 4. Forpliktelser
  Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap.
 5. Årsmøte
  Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1. mai. Innkalling skal skje skriftlig, minimum 14 dager i forveien. Regnskap, årsberetning, budsjett, aktivitetsplan og saksliste skal følge innkallingen. På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant. Hvert medlem har en stemme. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret for behandling senest fire uker før årsmøtet.Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:
  – Valg av møtedirigent
  – Valg av person til å skrive protokoll
  – Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  – Styrets beretning
  – Regnskap
  – Revisors beretning
  – Budsjett og aktivitetsplan for neste år
  – Valg:
  • Valg av leder
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité med opp til tre medlemmer
  – Innkomne forslag
 6. Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst ti medlemmer skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst to ukers varsel.
 7. Styret
  Styret har ansvaret for den daglige drift, og for å gjennomføre det årsmøtet har bestemt. Styret skal bestå av fire til seks medlemmer. Alle medlemmene i styret velges for to år av gangen. Men dette skjer vekselvis slik at leder og ett til to styremedlem velges på ett årsmøte og to til tre styremedlemmer på neste årsmøte. Styret skal alltid ha minst en grunneier og minst en representant for hytteforeningene som medlemmer.

  Styret er beslutningsdyktig når styreleder og minst to styremedlemmer er til stede. Beslutninger gjøres med alminnelig flertall. Telefon, videomøte og lignende kan benyttes. Styret fører protokoll fra sine møter.

  Foreningens leder organiserer og leder foreningens- og styrets arbeid og møter som holdes.

 8.  Aktivitetsutvalg
  Styret kan nedsette ulike aktivitetsutvalg. Leder av slike utvalg kan møte i styret med tale- og forslagsrett når aktuelle saker skal behandles.
 9.  Vedtektsendringer
  Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.
 10. Oppløsning
  Foreningen kan bare oppløses av et årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtaket må skje med to tredjedels flertall. Ved oppløsning skal foreningens aktiva tilfalle et formål som fremmer fritidsformål i Fagerfjellområdet etter nærmere vedtak av årsmøtet.

Vedtatt på stiftelsesmøte 25.11.2017

Del gjerne :-)